Gebruikersvoorwaarden

Rijketeksten is een online verzameling rijke teksten ten behoeve van het leerplichtonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Aan het gebruik van het platform zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

We adviseren je deze gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen alvorens je voor het gebruik van het platform te registeren. Door dit gebruik van het platform verklaar je je als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de vermelde gebruiksvoorwaarden.

In geval je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of de betekenis ervan niet begrijpt, verzoeken wij je om het platform niet verder te gebruiken en het platform zo snel mogelijk te verlaten.

 

Definities

In deze “Gebruikersvoorwaarden” wordt het volgende verstaan onder:

 • Platform: De technische infrastructuur van RijkeTeksten en alle onderdelen ervan en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat in verband met de dienst door de Taalunie wordt aangeboden via het platform.
 • Databank: Bestand waar de (computer)gegevens op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn, bijgehouden worden en makkelijk opvraagbaar zijn.
 • Informatie: alle gegevens die zich op het platform bevinden en eventueel door een gebruiker werden geüpload, hieronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, links naar sites van derden, software, tekeningen, tekst, etc.;
 • Gebruik en gebruiken: het bekijken, downloaden en/of uploaden van informatie op het platform;
 • Gedragsregels: de gedragsregels RijkeTeksten die op het gebruik en gebruiken van het platform van toepassing zijn;
 • Bezoeker: iedere persoon die het Platform gebruikt zonder zich te registreren;
 • Geregistreerde gebruiker: iedere persoon die het platform gebruikt (of doet gebruiken) en zich hiertoe voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven om een account aan te maken op het Platform;
 • Taalunie: de Nederlandse Taalunie, vertegenwoordigd door haar algemeen secretaris gevestigd aan de Paleisstraat 9 te 2514JA Den Haag, Nederland.
 • Team RijkeTeksten: de medewerkers van de Taalunie die instaan voor het beheer en (door-) ontwikkeling van het platform;
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese Unie);
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 

Gebruik

Algemeen

Ten aanzien van de toegang tot en het gebruik van het platform zijn de hierboven vermelde en hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden en gedragsregels van toepassing.

 • Door het gebruik van het platform verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden, de gedragsregels, de privacyverklaring van en het cookiebeleid van RijkeTeksten.
 • Indien het platform gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. De Taalunie is echter niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden.
 • De Taalunie is gerechtigd om de voorwaarden voor gebruik van het platform tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door de Taalunie gestelde redelijke termijn de nieuwe voorwaarden zullen gelden en van toepassing zullen zijn op het gebruik van het platform.

 

Toepassingsgebied

De Taalunie is eigenaar en beheerder van het platform en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten hierop en staat in voor de verdere ontwikkeling van het platform. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder de Taalunie je toegang verleent tot haar platform en de daarop aangeboden diensten.

 

Doel

RijkeTeksten is een online verzameling rijke teksten ten behoeve van het leerplichtonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Op RijkeTeksten kun je terecht voor:

 • het raadplegen en downloaden van geselecteerde tekstfragmenten;
 • informatie over rijke teksten.

 

Inhoud en gebruik van het platform

Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van het platform of van de informatie volledig op eigen risico gebeurt. De Taalunie fungeert louter als beheerder van het platform en biedt in dit verband alleen de technische faciliteit aan teneinde het gebruik van informatie toe te laten aan een gebruiker.

De Taalunie kan niet waarborgen dat het platform en de ter beschikking gestelde informatie op elk moment en in alle omstandigheden is bijgewerkt, vrij is van fouten dan wel of deze geschikt is voor een bepaald doel. Als er een probleem wordt gesignaleerd, zal de Taalunie alle redelijke maatregelen nemen die zij nuttig en noodzakelijk acht, en binnen haar invloedssfeer ligt, om het probleem te verhelpen. Het staat je vrij contact op te nemen met de betrokken partij van wie de informatie afkomstig is, om zo de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de informatie te controleren. Bovendien ga je ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van het platform volkomen op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

 

Links naar externe webpagina’s

De Taalunie heeft ten aanzien van opgenomen links naar sites van derden geen invloed op de inhoud van deze websites en/of pagina’s van derden en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch hier enige waarborg voor bieden.

 

Werking van het platform

De Taalunie doet haar uiterste best om het platform op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. De Taalunie noch het RijkeTeksten-team kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van toegang en/of het gebruik van het platform of de externe websites van derden en de daaruit voortvloeiende schade.

Verplichtingen van de gebruikers

 • Het platform steeds als een voorzichtig en redelijk persoon te gebruiken;
 • Het platform niet te gebruiken op een manier die ingaat tegen de gebruiksvoorwaarden;
 • Te voorkomen dat zij door een onvoorzichtig gebruik van het platform of gebruik met slechte bedoelingen op gelijk welke manier afbreuk doen aan de inhoud van het platform, niet-toegestane wijzigingen aanbrengen, functiestoornissen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van het platform veroorzaken of bijdragen aan eender welk incident dat schade zou kunnen veroorzaken aan de Taalunie, het RijkeTeksten-team of derden.

Het is gebruikers niet toegestaan het platform te gebruiken

 • voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam);
 • op dusdanige wijze die ertoe leidt dat het platform in zijn functionaliteit schade oploopt;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
 • op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
 • op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van het platform en/of de Taalunie.

 

Aansprakelijkheid
 • De Taalunie reguleert de communicatie tussen de gebruikers niet proactief. De Taalunie heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van informatie die is gegenereerd door gebruikers;
 • Derhalve aanvaardt de Taalunie geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie en/of in het platform beschikbare informatie die niet afkomstig is van de Taalunie;
 • De Taalunie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van het platform, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van verouderde of incorrecte informatie (afkomstig van het eigen profiel of dat van een andere gebruiker), dan wel contact en/of samenwerking met een andere gebruiker;
 • In ieder geval is de Taalunie niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door de Taalunie van het platform, dienst en/of enig profiel dan wel gebruik van het platform door een derde handelend in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
 • In geen geval zal de eventuele vergoeding van schade door de Taalunie meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van de Taalunie wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Taalunie komt;
 • De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Taalunie (anders dan in deze gebruiksvoorwaarden aangegeven).

Elke gebruiker verklaart en waarborgt de Taalunie en het Rijketeksten-team te vrijwaren voor alle claims, gerechtelijke maatregelen en procedures, vonnissen, schade, kosten, vergoedingen, aanspraken en vorderingen ingesteld door derden op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht (of op enig recht van een derde) en de gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Taalunie of aan derden waarmee de Taalunie daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Als gebruiker van de website rijketeksten.org verwerft je – naast het recht om de op de website voorkomende auteurswerken (hierna de “Auteurswerken” genoemd) gratis online te raadplegen zoals ze op de website zijn gepresenteerd – tevens de hiernavolgende gebruiksrechten, ongelimiteerd in de tijd en ongelimiteerd in de ruimte:

 • Voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden:
  • Het recht om de Auteurswerken geheel of gedeeltelijk te reproduceren, analoog of digitaal, op iedere mogelijke drager, voor alle mogelijke onderwijs- en onderzoeksdoeleinden;
  • Het recht om de Auteurswerken geheel of gedeeltelijk mee te delen in het kader van alle mogelijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, inclusief in het kader van online of afstandsonderwijs, ongeacht de daartoe gebruikte drager en ongeacht de verspreidingswijze.
 • Voor privédoeleinden:
  • Het recht om de Auteurswerken zoals gepresenteerd op de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, analoog of digitaal, op iedere mogelijke drager, voor louter persoonlijk gebruik door jou als gebruiker die de reproducties maakt;
  • Het recht om de Auteurswerken zoals gepresenteerd op de website, dan wel de privékopij ervan, geheel of gedeeltelijk mee te delen in je privésfeer, ongeacht de daartoe gebruikte drager en ongeacht de verspreidingswijze.

Voormelde gebruiksrechten zijn gratis, onverminderd de eventuele vergoedingen te voldoen aan collectieve beheersorganisaties uit hoofde van de wettelijk onoverdraagbare vergoedingsrechten toekomend aan de auteur.

Voor iedere andere vorm van gebruik van de Auteurswerken, niet toegelaten uit hoofde van voormelde bepalingen of enige wettelijke uitzondering op het auteursrecht, dien je je rechtstreeks te wenden tot de auteursrechthebbende(n) teneinde zijn/haar/hun – al dan niet voorwaardelijke – toestemming met het oog op het gewenste gebruik te bekomen.

De gebruiker verkrijgt geen enkele gebruikslicentie voor wat betreft deze intellectuele eigendomsrechten, noch in het kader van het platform noch daarbuiten (een en ander behoudens dwingend wettelijke bepalingen). Informatie vanuit het platform mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, opvragen dan wel hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Taalunie of van de gebruiker die de content heeft ingebracht.

 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die je aan de Taalunie bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als openbaar worden beschouwd.

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je eventueel zou doorgeven aan de Taalunie worden overeenkomstig onze privacyverklaring behandeld en/of verwerkt en binnen de geldende wet- en regelgeving (AVG). Meer informatie vind je in de Privacyverklaring.

 

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde instantie ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.

Het nalaten van de Taalunie om een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten van de Taalunie om enig recht op grond van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als nalatigheid aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van de Taalunie om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat enkel de geschillenbeslechtingscommissie van de Taalunie de bevoegdheid heeft om kennis te nemen van een geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

 

Contact (vragen/feedback en/of klacht)

Voor vragen en/of opmerkingen: feedback of contact via of rijketeksten@taalunie.org. Ook voor klachten n.a.v. het gebruik van het platform kun je via bovenstaande gegevens indienen, o.v.v. ‘klacht mijnNederlands’ met een duidelijke omschrijving van de klacht.

Spring naar de inhoud